บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญของการ ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จขององค์กร ดังนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคมจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงาน ที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างบุคคลเข้าท�ำงานบมจ.กสทโทรคมนาคมจะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้างโดย ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น คนพิการ โดยพิจารณาถึง ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถเป็นส�ำคัญ ซึ่งการว่าจ้างงานดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ข้อมูลทรัพยากรบุคคลปี 2560 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พนักงานและลูกจ้างหญิง 2,250 คน คิดเป็นร้อยละ 39.28 พนักงานและลูกจ้างชาย 3,475 คน คิดเป็นร้อยละ 60.66 รวมทั้งสิ้น 5,728 คน 98 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐