ในการห้ามเปิดเผยและน�ำข้อมูลผู้ใช้บริการไปใช้ในทางมิชอบ อีกทั้งยังได้ท�ำสัญญาห้ามเผิดเผยข้อมูล (Non-Disclosure Agreement; NDA) เพื่อก�ำหนดให้บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ต้องรักษาความลับข้อมูลบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งบริษัทผู้รับจ้างฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว (Temporary Worker Policy) โดยนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศดังกล่าว ใช้แนวทางและกระบวนการอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 Annex A และวิธีปฏิบัติทาง เทคนิคจาก ISO/IEC 17799:2005 ในปี 2560 ไม่พบข้อมูลรั่วไหลของลูกค้า เนื่องจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ด�ำเนินการรักษาความลับข้อมูลของ ลูกค้าไม่ให้รั่วไหล และปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความ เป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยบริการโทรคมนาคมอย่างเคร่งครัด ช่องทางการร้องเรียนของลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางในการร้องเรียนต่างๆ พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางการจัดการและติดตามสถานะการด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียน/ปัญหาของผู้บริโภคจะได้รับ การด�ำเนินการแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสมและจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อการให้บริการขององค์กร ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ตาม ประกาศของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องกระบวนการรับและ พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ และคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยบริการโทรคมนาคม โดยก�ำหนดช่องทางในการร้องเรียนพร้อมทั้งกระบวนการ ในการรับข้อร้องเรียน/ปัญหา ไว้ดังนี้ ช่องทางการร้องเรียน CAT Contact Center 1322 โทรศัพท์: 0 2104 4501-2 / 08 1352 0444 / 08 1352 0666 โทรสาร: 0 2104 4503 เว็บไซต์: www.cattelecom.com อีเมล: complaint@cattelecom.com จดหมาย: ส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ฝ่ายกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หน่วยงานภายนอก: ศูนย์รับเรื่องการร้องทุกข์ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 120 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐