ปัจจัยความเสี่ยงของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สามารถน�ำเสนอได้ดังนี้ ปัจจัยเสี่ยง 1. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) R1 นโยบายการปฏิรูปองค์กรตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ไม่สามารถด�ำเนินการปฏิรูปองค์กรได้ทันตามเวลาหรือล้มเหลว R2บมจ.กสทโทรคมนาคมมีข้อพิพาทเสาโทรคมนาคมอาจท�ำให้ไม่สามารถน�ำทรัพย์สินที่อยู่ระหว่าง พิพาทไปใช้ประโยชน์ได้ และอาจส่งผลต่อฐานะทางการเงินหากแพ้คดี 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) R3 ความสามารถในการสร้างผลก�ำไรที่ต�่ำกว่าผู้ให้บริการเอกชนรายอื่นๆ R4 การแข่งขันที่รุนแรง ท�ำให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีความเสี่ยงด้านรายได้ โดยเฉพาะจาก การยกเลิกบริการของลูกค้ารายใหญ่ 3. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) R5 สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เช่น การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ที่มีฐานลูกค้าใน ตลาดโทรคมนาคม ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ลดลง อาทิ ธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ R6 การจัดหาทรัพยากรที่รองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ไม่ทันตามก�ำหนดระยะเวลา ส่งผลให้ ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนฟื้นฟูกิจการ 4. ด้านการด�ำเนินงาน (Operation Risk) R7 การรักษาบุคลากรที่มีความช�ำนาญและดึงดูดบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ R8กระบวนการท�ำงานที่ไม่คล่องตัวต่อการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการด้านการบริหารโครงการ การบริหารแผนงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุตามเป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่ก�ำหนดไว้ R9 ระบบสนับสนุนด้าน IT รองรับการให้บริการไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อ การด�ำเนินธุรกิจ 40 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐