ในปัจจุบันบมจ.กสทโทรคมนาคมมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์และการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต ไร้สายความเร็วสูง 3G ภายใต้แบรนด์ “my” บนคลื่นความถี่ 850 MHz. และบริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800/2100 MHz.  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงด้านการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วและครอบคลุม พื้นที่ให้บริการทั่วทั้งประเทศ การสื่อสารการตลาด ปัจจุบันการขายสินค้าและบริการของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีการให้ข้อมูลทางการโฆษณา การส่งเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดชัดเจน และปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล (กสทช.) เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งสัญญาณภาพและเสียง ท�ำโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ my by CAT / CAT internet / CAT datacom ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของ กลุ่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย การให้ข้อมูลผ่าน Brochure ที่เน้นให้ข้อมูลบริการ พร้อมช่องทางการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและการขอใช้ บริการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหลัก โดยเน้นการให้ข้อมูลบริการที่ถูกต้องต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ การท�ำกิจกรรมการตลาด ประกอบด้วย การจัด/ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนา ออกบูธ เพื่อให้ข้อมูลบริการ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามและให้ค�ำปรึกษาด้านการใช้บริการ การให้ข้อมูลผ่านพนักงานขาย (Personal Selling) เพื่อการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ในธุรกิจของลูกค้า ท�ำให้ลูกค้ามีความคุ้มค่าในการใช้บริการในต้นทุนที่เหมาะสม การให้ข้อมูลผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย Brochure, Leaflet, Booklet โดยเน้นการให้ข้อมูล การพัฒนาธุรกิจและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ การท�ำกิจกรรมการตลาด ประกอบด้วย การจัด/ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนา ออกบูธ เพื่อให้ความรู้บริการ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามและให้ค�ำปรึกษาด้านการใช้งานวงจรสื่อสารข้อมูลและ บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อธุรกิจ การเสนอสินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ 112 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐