การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป | General Standard Disclosures ข้อมูลองค์กร General Standard Disclosures หน้า Pages การละเว้นข้อมูล Omissions ค�ำอธิบายเพิ่มเติม Direct Answer หมายเหตุ Note กลยุทธ์และการวิเคราะห์ | STRATEGY AND ANALYSIS G4-1 4-11 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร | ORGANIZATIONAL PROFILE G4-3 หน้าปก / Cover pages G4-4 24-37 G4-5 หน้าปก / Cover pages G4-6 18-19 G4-7 18-19 G4-8 18-19 G4-9 18-19, 90-91, 98-99 G4-10 100-101 G4-11 102-103 G4-12 22-23 G4-13 12-15 G4-14 42-43 G4-15 42-43 G4-16 ไม่ได้เป็นสมาชิกภาพ / Not a member ประเด็นสาระส�ำคัญและขอบเขตด�ำเนินงาน | IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES G4-17 16-17 G4-18 50-51 G4-19 52-53 G4-20 44-45 G4-21 52-53 G4-22 ไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล No Signification Change G4-23 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง No Signification Change การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย | STAKEHOLDER ENGAGEMENT G4-24 46-49 G4-25 44-45 GRI Content Index 134 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐