วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 ด�ำเนินการปฏิรูปองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อม สนับสนุนภาครัฐในการ ให้บริการดิจิทัลของประเทศ SO4 พัฒนาบุคลากรให้มี ความสามารถและ ประสิทธิภาพเทียบเท่า องค์กรชั้นน�ำด้านดิจิทัล และโทรคมนาคมในประเทศ SO2 พัฒนาและสรรหาบริการ ด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการและเพิ่มมูลค่า ให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน SO5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการภายในองค์กร ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และการด�ำเนินธุรกิจ SO3 รักษาและสร้างรายได้เพิ่ม จากการด�ำเนินธุรกิจหลัก และธุรกิจใหม่ๆ อย่าง ต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพ บริการที่ได้มาตรฐานสากล และส่งมอบประสบการณ์ ที่ดีตรงตามความคาดหวัง ของลูกค้า SO6 สนับสนุนการด�ำเนินงานตาม นโยบายของภาครัฐ ส่งเสริมการท�ำงานตาม หลักธรรมาภิบาล การด�ำเนินงานที่รับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กร 01 01011010101 0101010101010 0110011010010 110101000 20 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐