กิจกรรม CAT Learning Center ส่วนกลาง ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยต่อยอดการด�ำเนินงานจากปี 2559 มุ่งเน้นให้ ความรู้ด้านการใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมดิจิทัลกับเกษตรพอเพียงพร้อมทดสอบและสาธิตการ ใช้อุปกรณ์ IOT ในการควบคุมระบบรดน�้ำอัตโนมัติส�ำหรับแปลงเกษตร นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาร่วมถ่ายทอด การท�ำเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม เพื่อเรียนรู้การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อน�ำไปเสริมสร้างอาชีพ ให้กับชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 จ�ำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา 2. ชุมชนโฟร์โมสต์ 78 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐