ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล บมจ. กสท โทรคมนาคม ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้มาตรฐานสากลที่องค์กรน�ำมาประยุกต์ใช้ และ/หรือได้รับ การรับรองมีดังนี้ ด้านการประกอบกิจการโทรคมนาคม ประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการก�ำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2550 และประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2550 มาตรฐาน ISO 9001:2015 ส�ำหรับบริการ CAT Contact Center บริการสื่อสัญญาณ ผ่านสถานีดาวเทียมนนทบุรี และสถานีเคเบิลใต้น�้ำ ชลี3 ศรีราชา มาตรฐาน ISO 20000 ส�ำหรับบริการ IRIS Cloud มาตรฐาน ISO 27001:2013 ส�ำหรับบริการ IRIS Cloud บริการ CAT Data center บริการ Managed Security Service (MSS) ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) มาตรฐานISO22301:2012ส�ำหรับบริการBusinessContinuityManagementConsulting (BCM) ในการให้บริการ Consult กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถบริหารความ ต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ มาตรฐานMEF(MetroEthernetForum)ส�ำหรับบริการCATPrivateLine/CATEthernet มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service Standards) ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมทางเสียง ด้านการเงิน มาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ผลการตรวจสอบด้านการเงินจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อคิดเห็นจาก สตง. ป.ป.ช. และหน่วยงานภายนอกตาม Management Letter 42 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐