ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด CAT e-business (Communication) CATconferenceระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้ได้กับLaptop,Desktop, Tablet และ Smart phone ผ่านระบบ iOS และ Android สามารถบันทึกการประชุมได้ทั้งวิดีโอ และเสียงเพื่อจัดท�ำรายงานการประชุมหรือติดตามชมย้อนหลังได้พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง CAT VDO conference การประชุมทางจอภาพระหว่างกลุ่มบุคคลในห้อง Studio ต้นทาง กับห้อง Studio ปลายทาง สื่อสารด้วยภาพ เสียงและข้อมูล เสมือนนั่งประชุมร่วมกันทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการเดินทาง CAT TelePresence เป็นระบบห้องประชุมระยะไกลที่ช่วยสร้างประสบการณ์เสมือนจริง เห็นหน้าคู่สนทนาได้แบบ Real-time เสมือนนั่งอยู่ภายในห้องเดียวกัน CAT chat เป็นห้องสนทนาของคนในองค์กรเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลภายใน องค์กร โดยมีการก�ำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตามนโยบายขององค์กร สามารถดึงข้อมูลที่เก็บไว้ใน Server ย้อนดูภายหลังได้ รองรับได้ทั้ง Windows, OSX, Web browser, iOS และ Android อีกทั้งสามารถท�ำ Sticker เฉพาะพร้อมค�ำต่างๆ ได้ CAT 4sms เป็นบริการส่งข้อความสั้นๆ ผ่านเว็บไซต์ www.cat4sms.com ไปยังโทรศัพท์ มือถือ ทุกค่ายทั่วไทยและยังสามารถส่งข้อความจากทั่วโลกมายังมือถือในไทยได้อีกด้วย เหมาะ ส�ำหรับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ การเตือน นัดหมายการประชุม หรือส่งข้อความ อวยพรในโอกาสส�ำคัญ 30 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐