กิจกรรม CAT Learning Center เขตเหนือ ด�ำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านไอทีและส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน โดย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน�ำศักยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็น เครื่องมือผลักดันและเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จ�ำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ.แม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ได้ส่งมอบศูนย์เรียนรู้ CAT Learning Center ห้องโสตทัศนูปกรณ์ส�ำหรับนักเรียน เพื่อใช้ถ่ายทอดการเรียนรู้ สามารถตอบโจทย์ลด ความเหลื่อมล�้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม 2. โรงเรียนบ้านลานตาเมือง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยจัดสร้าง อาคารห้องสมุด “จิตศรัทธา 10” ตามโครงการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด” ครั้งที่ 10 พร้อมจัดหาอุปกรณ์ การเรียนการสอน, อินเทอร์เน็ต และการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านไอที เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลได้มากขึ้น 68 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐