ล�ำดับที่ เส้นทาง ระยะทาง แนวท่อร้อยสายของ กสท. 23 ถ.เทพารักษ์ (ถ.สุขุมวิท-ถ.ศรีนครินทร์) 6.6 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 24 ถ.สามเสน (ถ.นครไชยศรี-ถ.ลูกหลวง) 2.0 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน (ITSC-4 เป็นบาง ช่วง) 25 ถ.ประชาธิปก (เชิงสะพานพระปกเกล้า-วงเวียนใหญ่) 1.4 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 26 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่-ถ.รัชดาภิเษก) 2.8 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 27 ถ.สุขุมวิท (ฝั่ง จ.สมุทรปราการ ช่วงสถานีย่อยบางปิ้ง-ถ.เทศบาล บางปู 77) 6.6 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 28 ถ.อังรีดูนังต์ (ถ.พระราม 1-ถ.พระราม 4) 1.8 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน ฝั่งสนามม้าปทุมวัน 29 ถ.ชิดลม (ถ.เพชรบุรี-ถ.เพลินจิต) 0.7 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 30 ถ.หลังสวน (ถ.เพลินจิต-ถ.สารสิน) 1.3 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 31 ถ.สารสิน (ถ.ราชด�ำริ-ถ.วิทยุ) 0.8 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งเดียว (ซ.หลังสวน) 32 ถ.วิทยุ (ถ.เพลินจิต-ถ.พระราม 4) 2.1 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งเดียว(ถ.เพลินจิต- ถ.สารสินมี 2 ฝั่ง) 33 ถ.พระราม 4 (ถ.ราชด�ำริ-สถานีย่อยคลองเตย) 2.3 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งเดียว 34 ถ.สาทร (ถ.เจริญกรุง-ถ.พระราม 4) 3.6 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้ง 2 ฝั่ง 35 ถ.เจริญราษฎร์ (ถ.พระราม 3-ถ.สาทร) 3.8 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 36 ถ.เพชรบุรี (ถ.ราชปรารภ-ทางรถไฟ) 1 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้ง 2 ฝั่ง 37 ถ.ดินแดง(ถ.ราชวิถี-สามเหลี่ยมดินแดง,แยกดินแดง-คลองสามเสน) 2.6 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 38 ถ.บรมราชชนนี (ถ.จรัญสนิทวงศ์-ถ.อรุณอัมรินทร์) 0.8 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 39 ถ.พรานนก (ถ.จรัญสนิทวงศ์-ถ.อรุณอัมรินทร์) 1.7 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน การจัดท�ำมาตรฐานการให้บริการ ณ ส�ำนักงานบริการลูกค้า (CAT Shop) งานบริการเป็นงานที่อ�ำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลา ที่เหมาะสม การให้บริการที่ดีจะก่อให้เกิดความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยพนักงานที่ท�ำหน้าที่ประจ�ำ CAT Shop หรือส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เป็น Touch Point ของลูกค้า หรือผู้ขอใช้บริการ ดังนั้น เพื่อให้การบริการลูกค้าของ CAT เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน จึงได้ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ของพนักงานประจ�ำศูนย์บริการ หรือส�ำนักงานบริการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รายละเอียดองค์ประกอบมาตรฐาน การให้บริการ ได้แก่ 1. ด้านบุคลิกภาพและการแต่งกาย 2. ด้านสถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 3. ด้านการให้บริการ 4. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของพนักงาน 5. การต้อนรับลูกค้า 116 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐