บริการ BCM การบริหารความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร อ้างอิงกับมาตรฐาน ISO 22301:2012 บริการ Business Continuity Management Consulting เป็นบริการเพื่อช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถบริหารความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ลักษณะเด่นของ Business Continuity Management Consulting เป็นบริการที่สร้างความรู้และความเข้าใจอย่างเป็นระบบให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ อ้างอิงกับมาตรฐาน ISO 22301:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รางวัล “2017 Thailand Managed Security Service Provider of the Year” รางวัล “2016 Thailand Managed Security Service Provider of the Year” 128 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐