ช่องทางการร้องเรียน จำ�นวนข้อร้องเรียน (เรื่อง) 1. ผ่าน CAT Contact Center 1322 61 2. กสทช. 18 3. โทรศัพท์ 12 4. เว็บไซต์ร้องเรียน 12 5. e-mail 7 6. จดหมาย 7 7. สำ�นักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี 2 รวม 119 เริ่มต้นขั้นตอนของงาน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์, โทรสาร, เว็บไซต์ ฯลฯ หน่วยงานที่ รับผิดชอบรับเรื่องเองแล้วส่งส�ำเนา ให้ จญ. ทราบ ธุรการ จญ. ลงทะเบียนรับเรื่อง รจ. ลงทะเบียนรับงานเข้าส่วน รจ. พิจารณาเรื่อง ไม่มีมูล มีมูลและส่งผลกระทบ ต่อ กสท แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการตามความเหมาะสม แล้วรายงานผลให้ จญ. ทราบ มีมูลเรื่องร้องเรียนทั่วไป แจ้งรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อม รหัสเรื่องร้องเรียนและ ช่องทางการติดตามผลให้ ผู้ร้องเรียนทราบ จญ จัดท�ำรายงานสรุป เรื่องร้องเรียนเสนอ กจญ. ทราบ เป็นรายไตรมาส แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งผล เรื่องความคืบหน้าในการด�ำเนินการ ให้ จญ ทราบทุก 30 วัน กรณีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ของศาลให้ จญ ยุติเรื่องแล้วเหมาะสม จนกระทั่งคดีถึงสิ้นสุด ยุติเรื่อง สิ้นสุดขั้นตอนการ ท�ำงาน บันทึกข้อมูลลงระบบงานรับ เรื่องร้องเรียน พร้อมออกรหัสเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าในวันท�ำการถัดไป นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อด�ำเนินการ ตรวจสอบแก้ไขตามขั้นตอนของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ยุติเรื่อง กระบวนการรับ และแก้ไขข้อร้องเรียน 122 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐