ยุทธศาสตร์ แผนงาน 1. การเสริมสร้างการคุ้มครอง แรงงานและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงาน - พัฒนาและทบทวนข้อก�ำหนด/วิธีปฏิบัติ/คู่มือ/มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด - พัฒนาการตรวจงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน 2. การจัดองค์ความรู้ด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน - ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน - แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและกลไกการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงาน - สื่อสารโดยใช้สารสนเทศสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีบทบาทร่วมในการบริหารและการจัดการ งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงน ประเภท จ�ำนวนพนักงาน/ลูกจ้าง (คน) ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ (รน.) 29 ฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย (ปร.) 73 ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สภ.(น) 115 ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สภ.(อ) 118 ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก สภ.(ตต) 106 ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สภ.(ก) 102 ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สภ.(อน) 184 ส�ำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สภ.(ต) 142 ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ (นน.) 250 ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม (ธธ.) 7 รวม 1,126 ความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง สารเคมี (ตะกั่ว ปรอท ทินเนอร์) 19 เสียง 69 รวม 88 ในปี 2560 บมจ. กสท โทรคมนาคม มีการประเมินความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงอันเกิดจากการท�ำงาน ดังนี้ 108 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐