คณะกรรมการบริษัท Board of Directors ศูนยมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน Occupational Safety and Health Center กรรมการผูจัดการผูใหญ President สำนักงานบริการลูกคา กสท เขตเหนือ CAT Customer Service-Northern Region Department สายงานภูมิภาค Regional Operations Group กลุมสำนักงานบริการ 1 Regional Customer Group 1 กลุมสำนักงานบริการ 2 Regional Customer Group 2 สวนสนับสนุน และบริหารงานภูมิภาค Regional Support and Management Section สำนักงานบริการลูกคา กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ CAT Customer Service-Northeastern Region Department สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN NGDC and NBN Business Operations ธุรการรวม Administrative Division of Business NGDC and NBN สายงานธุรกิจและบริการ Business and Service กลุมบริการและบริหารความสัมพันธลูกคา Services and Customer Relation Management Group ฝายบริหารลูกคา Customer Management Department ฝายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร Public Relations and Corporate Communication Department กลุมปฎิบัติการ Service Operations Group ฝายปฏิบัติการสื่อสารขอมูล Data Communication Department ฝายวางแผนและวิศวกรรม Planning and Engineering Department ฝายปฏิบัติการโทรศัพท Telephone Network and Operations Department ฝายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ Service Quality Management Department ฝายบริหารประสบการณ และความสัมพันธลูกคา Customer Experience Management Department ฝายลูกคาหนวยงานภาครัฐ Government / State Enterprise Service Department กลุมผลิตภัณฑ Product Group ฝายผลิตภัณฑสื่อสารขอมูล Data Communication Product Department ฝายผลิตภัณฑโทรศัพท Voice Product Department ฝายผลิตภัณฑบรอดแบนด Broadband Product Department ฝายผลิตภัณฑธุรกิจอิเล็กทรอนิกส E-Business Solution Department ฝายผลิตภัณฑสื่อสารดาวเทียม Satellite Product Department ฝายวิจัยและพัฒนา Research and Development Department ฝายลูกคารายยอยกรุงเทพฯ และปริมณฑล Retail Marketing and Business Management Department ฝายลูกคาเอกชน Corporate Sale Department ฝายลูกคาผูประกอบการ Carrier Business Department ธุรการรวม Administrative Division of Business and Service สำนักงานบริการลูกคา กสท เขตตะวันตก CAT Customer Service-Western Region Department สำนักงานบริการลูกคา กสท เขตใต CAT Customer Service-Southern Region Department กลุม NGDC Co. NGDC Co. Group ฝายผลิตภัณฑความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ IT Security Product Development Department ฝายเทคโนโลยีศูนยขอมูล Data Center Department ฝายธุรกิจระหวางประเทศ International Business Department ฝายควบคุมโครงขาย Network Control Department ฝายโครงขายภายในประเทศ Domestic Network Department ฝายโครงขายระหวางประเทศ International Network Department กลุม NBN Co. NBN Co. Group สำนักงานบริการลูกคา กสท เขตกลาง CAT Customer Service-Central Region Department สำนักงานบริการลูกคา กสท เขตตะวันออก CAT Customer Service-Eastern Region Department 17 Sustainable Development Report 2017 CAT Telecom Public Company Limited