บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT Telecom Public Company Limited 99 Chaengwatthana Rd. Lak Si, Bangkok 10210 Tel : 0 2104 3844-6 FAX : 0 2104 3100 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2104 3844-6 โทรสาร : 0 2104 3100