ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด CAT cyfence IT Professional Training เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ISMS) และการบริหารความต่อเนื่องในสถานการณ์วิกฤต (BCMS) เพื่อยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศและการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องระดับสากล Security System Integrationบริการด้านให้ค�ำปรึกษาและจัดหารวมทั้งท�ำการติดตั้งอุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) โดยจัดหาอุปกรณ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในทุกรูปแบบขององค์กร เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และรองรับกับการใช้งานในราคาเหมาะสม Security StandardConsultingบริการให้ค�ำปรึกษาและจัดท�ำระบบมาตรฐานเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System) เพื่อยกระดับองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในระดับสากล DDoS Protection บริการที่ผู้ใช้บริการไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้งซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพียงแค่ใช้เทคนิคของ DNS Record เพื่อส่ง Traffic จาก Web Server ของลูกค้า มายังระบบ DDoS Protection ของ CAT cyfence เพื่อให้ Web Server ของลูกค้าปลอดภัยจากการโจมตี และยังท�ำให้เครื่องแม่ข่ายสามารถท�ำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่า เดิม (Caching) Web Monitoring เป็นการตรวจสอบการท�ำงานของเว็บไซต์มีการท�ำงานอยู่ หรือหยุดท�ำงานไป (up/down time) การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ (Defacement) และตรวจสอบสิ่งผิดปกติบนเว็บไซต์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ตลอด 24 ชั่วโมง IT Risk Assessment บริการประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการวิเคราะห์ช่องโหว่ ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของระบบ พร้อมให้ ค�ำปรึกษาในการปิดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นในระบบและลดโอกาสการเกิดความเสียหายแก่ระบบภายในองค์กร CAT CCTV Solution บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพผ่านระบบกล้องวงจรปิด Closed-Circuit Television (CCTV) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการการเฝ้าระวังภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ สังเกตการณ์และเตรียมรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที Email Securityบริการรักษาความปลอดภัยให้กับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ท�ำให้ อีเมลที่องค์กรรับเข้ามาปลอดจากอันตรายที่อาจแฝงตัวอยู่ เช่น ไวรัส สแปม หรือฟิชชิ่งเมล อีกทั้งยังป้องกันอีเมล เซิร์ฟเวอร์จากการถูกโจมตีอีกด้วย และปกป้องข้อมูลของลูกค้า ไม่ให้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน All@Secureบริการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยน�ำอุปกรณ์UnifiedThreatManagement (UTM) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ลดภาระด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์รายปี Secure Log Management บริการบริหารจัดการล็อกไฟล์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องลงทุนจัดซื้อระบบเพื่อจัดเก็บล็อกไฟล์ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลล็อกไฟล์ (Log file analysis) เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงผู้กระท�ำผิดได้อีกด้วย Managed Security Service (MSS) บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังการบุกรุกระบบแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี นักวิเคราะห์ระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานเพื่อดูแล แจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาภัยคุกคาม หรือค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆอย่างทันท่วงทีพร้อมแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สถานะความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กร 34 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐