โดยในปี 2560 บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชันภายใต้แนวคิด“รัฐบาลใหม่!คอร์รัปชันเก่า?”โดยมีผู้บริหารผู้แทนฝ่ายต่างๆและผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.กสทโทรคมนาคมรวมทั้งสิ้น54คนผลสรุปจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ท�ำให้ผู้บริหารและพนักงานบมจ.กสทโทรคมนาคม ได้รับรู้การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งต้องเริ่มจากการปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทย โดยเฉพาะเยาวชน รุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงเป็นหน้าที่ของประชาชน คนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันต่อสู้กับการโกงต่อต้านคนโกงประเทศชาติและบ้านเมือง เพื่ออนาคตของลูกหลานที่จะอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไป “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจ หน้าที่ มีความสามารถ ให้โอกาสเท่าเทียม เปี่ยมจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคม” ในขณะเดียวกัน บมจ. กสท โทรคมนาคม กับส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ 54 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้เป็นไปด้วยความต่อเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีเจตนารมณ์และรายละเอียด ดังนี้ 1. ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ค�ำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการจัดท�ำ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนบูรณาการด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล 2. ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และให้ค�ำปรึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการก�ำกับ ติดตามประเมินผล และจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 3. ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ด�ำเนินงานได้อย่างตรงประเด็น เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามหลัก ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 4. ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือก�ำหนดให้มีผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 5. บูรณาการระบบรับเรื่องร้องเรียน และติดตามผลการด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด การประสานเชื่อมโยงกัน และการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6. ร่วมด�ำเนินการอื่นใด ตามที่ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เห็นสมควร 58 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐