ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด CAT datacom CAT THIXช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับInternetServiceProvider(ISP)สามารถเชื่อมต่อไปยังInternational Contents ชั้นน�ำทั่วทุกมุมโลกได้โดยผ่านระบบเคเบิลใต้น�้ำที่ CAT มีอยู่ CAT NIX ท�ำหน้าที่เสมือนเป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ช่วยลดต้นทุนให้ Internet Service Provider (ISP) ในการเชื่อมต่อเพียงจุดเดียว ก็จะสามารถเรียกไปทุกเว็บไซต์ที่ต่ออยู่กับ CAT NIX CAT Private Line บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงส่วนบุคคลที่มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวของระบบโครงข่าย องค์กรด้วยเทคโนโลยีแบบ SDH เชื่อมโยงด้วยระบบดิจิทัลผ่านเครือข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง ท�ำให้สามารถรับ-ส่ง ข้อมูลได้รวดเร็ว CATEthernetบริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายIPซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรที่มีส�ำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ท�ำให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง CAT MPLS บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงส�ำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรเข้าหากันด้วยเทคโนโลยีของ MPLS ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร ท�ำให้สามารถใช้โครงข่ายได้อย่างคุ้มค่าและ เต็มประสิทธิภาพ CAT Globesat บริการเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศทั้งในและระหว่างประเทศ สามารถรับ-ส่งข้อมูล ภาพ เสียง ผ่านดาวเทียมโดยใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก VSAT มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลตั้งแต่ 64 kbps ถึง 45 Mbps CAT iPSTAR บริการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส�ำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ ติดต่อสื่อสารและรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานไปยังส�ำนักงานสาขาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องพื้นที่และ ระยะทาง CAT TV Transmission CAT ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ทั้งในและระหว่างประเทศ ผ่านสถานีดาวเทียม นนทบุรีที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้วยระบบดิจิทัล โดยให้บริการได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก CAT Convergence Service แพ็กเกจการสื่อสาร ประกอบด้วย บริการ MPLS และบริการ CAT Hosted PBX ระบบโทรศัพท์ VoIP ส�ำหรับองค์กรที่ต้องการความรวดเร็วและธุรกิจที่มีสาขากระจายอยู่ในต่างจังหวัดหรือ ต่างประเทศ ตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ในลักษณะ Convergence และองค์กรที่ให้ความส�ำคัญ ต่อการรับส่งข้อมูลผ่าน Private Network ควบคู่กับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และ VoIP CAT Sat-Connect Solution บริการเชื่อมโยงวงจรโทรศัพท์และวงจรอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมย่านความถี่ C-Band จากผู้ใช้บริการผ่านชุมสายโทรศัพท์และชุมสายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพของ CAT โดยตรง มีการ รับประกันแบนด์วิดท์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเหมาะส�ำหรับธุรกิจในพื้นที่ที่ไม่มีโครงข่ายสื่อสารภาคพื้นดิน ประเภทของผลิตภัณฑ์ 24 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐