ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ท�ำงานมากกว่า 5 ปี ผู้เชี่ยวชาญได้รับการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร (Certification) เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานขององค์กรในทุกระดับชั้นซึ่งจะแตกต่างจากบริษัทอื่นที่มุ่งเน้นเพียง ความส�ำเร็จของผลงาน CAT Contact Center 1322 ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 อีกก้าวหนึ่งแห่งความส�ำเร็จของบริการCATContactCenter1322ของCATในฐานะผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ที่มีมาตรฐาน ถูกต้องและรวดเร็ว ในทุกกลุ่มบริการของ CAT ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 การให้บริการ CAT Contact Center ส�ำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการ C internet นับเป็นการ ต่อยอดจากการรับรองคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาตั้งแต่ปี 2557 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CAT ได้ มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ โดยด�ำเนิน การควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการ กระบวนการท�ำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือด้วยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ สัมฤทธิ์ผลสูงสุดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมอบประสบการณ์ที่ดีในระดับมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกสายที่เรียกเข้าคือภารกิจส�ำคัญที่ต้องเร่งให้บริการ เรายังคงมุ่งไปข้างหน้า สร้างคุณภาพการให้บริการ CAT Contact Center เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และเป็นศูนย์กลาง Contact Agent สร้างรายได้ให้กับองค์กร สถานีดาวเทียมนนทบุรี : บริการสื่อสัญญาณผ่านสถานีดาวเทียมนนทบุรี ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 CATให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมประเภทต่างๆครอบคลุมพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศอาทิบริการ ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการวงจรความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ฯลฯ โดยสถานีดาวเทียม นนทบุรีได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐานISO9001:2015ด้านการสร้างความพึงพอใจและอ�ำนวยความสะดวกในด้านบริการ ให้ลูกค้า ประกอบด้วย บริการ CAT Globesat ให้บริการรับส่งข้อมูลเสียง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บริการCATTVTransmissionให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมเพื่อการแพร่กระจายสัญญาณ เป็นครั้งคราว บริการ CAT TV Platform ผ่านถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตลอด 24 ชม. ปัจจุบัน CAT มีสถานีดาวเทียม เพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จ�ำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานี ดาวเทียมศรีราชา สถานีดาวเทียมสิรินธร และสถานีดาวเทียมนนทบุรี 130 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐