บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยน�ำเสนอข้อมูล ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมเฉพาะภายใน บมจ. กสท โทรคมนาคม มิได้เปิดเผย ข้อมูลการด�ำเนินงานกับบริษัทร่วมและบริษัทอื่นๆ ซึ่ง บมจ. กสท โทรคมนาคม จะด�ำเนินการขยายผลการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบริษัทร่วมและบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต ขอบเขตของรายงาน ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยมีแนวทางการรายงานที่ สอดคล้องกับแนวทางของการรายงานสากลด้านความยั่งยืน ฉบับ G4 (Global Reporting Initiative G4) ที่ระดับ Core แนวทางการจัดท�ำรายงาน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เนื่องจากข้อจ�ำกัดของระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบกับเป็นปีที่สองที่ บมจ.กสทโทรคมนาคมได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางGRIฉบับG4อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจนของเนื้อหา บมจ. กสท โทรคมนาคม เตรียมการวางแผนการปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลัก การของ GRI เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ หน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงาน กำกับดูแล พนักงาน / ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้ส่งมอบ / คู่ค้า การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนส�ำคัญของการ บริหารจัดการความยั่งยืน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้วิเคราะห์ และทบทวนการบ่งชี้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและ ภายนอก จากการด�ำเนินธุรกิจเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนตอบสนอง ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ส�ำหรับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2560 บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียหลัก 6 กลุ่มมาใช้ในการก�ำหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ 44 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐