คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 1. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 2. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 3. นายรัฐพล ภักดีภูมิ กรรมการ กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอ�ำนวยการและกฎหมาย เลขานุการ ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและติดตามผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสังคม และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. กสท โทรคมนาคม ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม บนพื้นฐานของความสมดุล และยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางการบริหารองค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในปี 2560 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด�ำเนินกิจกรรมการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ สร้างความรู้ ความเข้าใจการก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดีให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สู่การปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม 1 2 3 4 5 ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้าง การก�ำกับดูแล กิจการที่ดีทั่วทั้ง บริษัท ยุทธศาสตร์ที่ เพิ่มประสิทธิภาพ การก�ำกับดูแล กิจการที่ดีของ บริษัท ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาการบริหาร แบบบูรณาการ ตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตภาครัฐ ของบริษัท ยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาระบบการ ก�ำกับดูแลกิจการ ที่ดีเพื่อสร้าง ความยั่งยืนและ สอดคล้องกับ การบริหารจัดการ บริษัท ภาพที่ 2 แผนปฏิบัติการด�ำเนินกิจกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 54 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐