ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการติดต่อสื่อสารและความถี่ ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน/ลูกจ้าง พบปะโดยตรง สื่อสารทาง E-mail สื่อสารทางโทรศัพท์ อย่างเป็นประจ�ำ สื่อสารข่าวสารช่องทางภายใน เช่น วารสาร CAT Club เสียงตามสาย เว็บบอร์ด หนังสือเวียน อย่างเป็นประจ�ำ ผลตอบแทนที่เหมาะสม การให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความมั่นคงในหน้าที่การงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดี ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน การมอบเกียรติบัตรให้พนักงานที่มี ผลงานสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ กับองค์กรและชุมชน จัดอบรมให้กับพนักงาน “คนพันธุ์ CAT” จ�ำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย การอบรมบุคลิกภาพ และการอบรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 50 คน / ครั้ง รักษาความลับข้อมูลของลูกค้าไม่ให้ รั่วไหล และปฏิบัติตาม กสทช. ก�ำหนด ลูกค้า ทีมเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเฉพาะราย ติดต่อลูกค้าสอบถามความพึงพอใจ อย่างสม�่ำเสมอ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ร่วมออกบูธในกิจกรรมต่าง ๆ จ�ำนวน ประมาณ 172 ครั้ง/ปี สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน สื่อในโรงภาพยนตร์ SF รวมกัน 23 ครั้ง/ปี สื่อเคลื่อนที่ รถตู้ 50 คัน และเอกสารประชาสัมพันธ์ รวมกันอย่างน้อย 9 ครั้ง/ปี มีราคา เงื่อนไขและข้อตกลงที่ เป็นธรรม ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ ความสะดวกในการใช้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้อง รักษาคุณภาพและพัฒนาสินค้าและ บริการอย่างต่อเนื่อง น�ำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงต่อ ความต้องการอย่างสูงสุด รักษาความลับข้อมูลของลูกค้าไม่ให้ รั่วไหล ปฏิบัติตามกฎ เงื่อนไขและข้อตกลง ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด 48 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐