3. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง ได้ฟื้นฟูปรับปรุงห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้เป็น CAT LearningCenterศูนย์การเรียนรู้เพื่อนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มมากขึ้น มีการติดตั้งระบบสารสนเทศ มุมห้องสมุด IT น�ำบริการสื่อสารเทคโนโลยี พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และหนังสือส่งเสริมความรู้ด้านไอทีครบครัน กิจกรรม CAT Learning Center เขตตะวันออก ด�ำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เน้นกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมดิจิทัลกับเกษตรพอเพียง เพื่อถ่ายทอดและทดสอบระบบ IoT โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการและควบคุมระบบรดน�้ำอัตโนมัติส�ำหรับ ด้านเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรท้องถิ่นร่วมถ่ายทอดการท�ำเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมให้กับนักเรียน บุคลากรใน โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต�่ำบุญศิริ อ.เมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันกลุ่มสมาชิกเหล่านี้ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้กระบวนการผลิตของใช้ต่างๆ ที่ได้จากผลิตผลในพื้นที่การเกษตร และวัตถุดิบแลกเปลี่ยนภายในชุมชนท�ำใช้ภายในครัวเรือน และสามารถจ�ำหน่ายภายในกลุ่มสมาชิกและชุมชน ก่อให้เกิด รายได้และอาชีพให้กับกลุ่มสมาชิกเหล่านี้สามารถใช้เป็นต้นทุนในการด�ำเนินงานการเรียนรู้พึ่งพาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผล ให้ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต�่ำบุญศิริ ได้รับรางวัลในฐานะโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นน�ำร่อง (Local Sufficiency School :LSS) จากกรมส่งเสริมการปกครองสู่ท้องถิ่น 74 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐