อีกทั้ง บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังได้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ เป้าหมายระยะสั้น (1-2 ปี): เร่งขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง Wireless และ Wireline ขยายฐาน ผู้ใช้บริการของธุรกิจหลักทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วยรูปแบบการด�ำเนินงานใหม่ๆบริหารจัดการต้นทุนด�ำเนินงาน ทรัพยากรและสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดรวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพบริการและช่องทางการเข้าถึงต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลก�ำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน เป้าหมายระยะยาว(3-5ปี): แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ด้วยการพัฒนาบริการหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรและการปรับกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ 14 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐