บมจ. กสท โทรคมนาคม มีการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต การให้บริการ หรือการด�ำเนินงาน ตามภารกิจหลักขององค์กร (CSR In process) ที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบรรเทาและ ปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน และการปกป้องฟื้นฟูสิ่งมีชีวิต โดยในปี 2560 บมจ. กสท โทรคมนาคม มีการด�ำเนินกิจกรรม ประหยัดพลังงานภายในองค์กรภายใต้โครงการ “จ้างเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างเป็นชนิดประหยัดพลังงาน T5” โดยเปลี่ยน โคมไฟแสงสว่างของส�ำนักงาน CAT หลักสี่ นนทบุรีและบางรัก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ นโยบายสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 1. บมจ. กสท โทรคมนาคม ด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้ การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. บมจ. กสท โทรคมนาคม จะด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการท�ำงานเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 3. บมจ. กสท โทรคมนาคม จะก�ำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 4. บมจ. กสท โทรคมนาคม ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดติดตามตรวจสอบ และรายงาน ต่อคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน 5. บมจ. กสท โทรคมนาคม จะให้การสนับสนุนที่จ�ำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน 6. ผู้บริหารและคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และ แผนการด�ำเนินงานด้านพลังงานทุกปี 92 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐