สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ Message from the President 8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐