ในปี 2560 บมจ. กสท โทรคมนาคม มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ คือการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจากเดิมนายรัฐพล ภักดีภูมิ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ได้มีการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งและแต่งตั้งนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ อีกทั้ง พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ลาออกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เพื่อลงสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม นอกจากนี้ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 คน โดยปรับลดจ�ำนวนจากชุดเดิม 4 คน เหลือ 3 คน ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วนั้น บมจ. กสท โทรคมนาคมได้ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ขององค์กรจากเดิมคือ“เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�ำของชาติ”เปลี่ยน เป็น “เป็นผู้ให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมชั้นน�ำของชาติ” เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในฐานะองค์กรที่ให้บริการด้านดิจิทัล และด้านโทรคมนาคม อย่างสอดรับต่อกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy: DE) ตามแนว นโยบายของภาครัฐ ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (กระทรวงการคลัง) คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มุ่งเน้นการสร้างความ มั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและธุรกิจสื่อสารเพื่อสนันสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์4.0พร้อมทั้งสามารถสร้างผลประโยชน์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรรวมถึง ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ และบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับก�ำหนดแนวทางให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เร่งด�ำเนิน การแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างแท้จริง รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงได้ก�ำหนดพันธกิจขององค์กรไว้จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญในรอบปี 2560 M M M M ด�ำเนินการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนภาครัฐ ในการให้บริการดิจิทัลของประเทศ พัฒนาและสรรหาบริการด้านดิจิทัลและ โทรคมนาคม โดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สนองตอบต่อ ความต้องการของผู้ใช้บริการ ขยายฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ บริการ สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน การด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม 12 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐