บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในฐานะบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจด้านสื่อสาร โทรคมนาคมของประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้เข้าถึงการใช้บริการ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงตามนโยบายไทยแลนด์4.0ที่มุ่งหวังให้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปัจจุบัน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ขยายเครือข่ายระบบการสื่อสารไปยัง พื้นที่ชุมชนที่ห่างไกลและเปิดโอกาสในการเข้าถึงการบริการเครือข่ายด้านโทรคมนาคมให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาชุมชนให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ในปี พ.ศ. 2560 การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยี IoT โดย ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มบทบาทในการเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง และการด�ำเนินชีวิตของผู้คนเข้าด้วยกัน ซึ่ง บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้น�ำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและ เหมาะสม ให้กับชุมชนต่างๆ จากผลลัพธ์ที่ได้จากการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านมา บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้พัฒนา ต่อยอดคุณภาพชีวิตของชุมชน มีการด�ำเนินงานร่วมกับประชาชนในชุมชนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา Solution ต่างๆ ผ่านมิติ ของการพัฒนาที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และได้บูรณาการเป็นเครื่องมือที่จะ สามารถน�ำไปใช้เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น เกิดเป็นสัมพันธภาพที่ผูกพันระหว่างองค์กร กับชุมชน ส่งผลให้ทิศทางการด�ำเนินงานของ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ด�ำเนินการมาแล้ว อาทิ CAT Learning Center ในพื้นที่ห่างไกล ก็จะยังด�ำเนินการควบคู่กันต่อไป โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม จะไม่หยุดนิ่งในการน�ำศักยภาพขององค์กร เข้าไปช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคมรวมถึงยังมีแนวคิดในการพัฒนาคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรมุ่งเน้นที่จะให้โอกาส และพัฒนานักคิด ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างองค์ความรู้ น�ำไปสู่การเป็นสังคมแลกเปลี่ยน การเรียนรู้และสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต สารจากประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (นรินทร์ กัลยาณมิตร) ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม 6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐