ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการติดต่อสื่อสารและความถี่ ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นภาครัฐ (กระทรวง การคลัง) จัดประชุมคณะท�ำงาน /คณะกรรมการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า เดือนละ 1 ครั้ง จัดส่งมติที่ประชุมและนโยบาย การก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้น ผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย สามารถฟื้นฟูองค์กรและพัฒนา อย่างยั่งยืน ผลประกอบกิจการที่ดี มีผลก�ำไร และไม่เป็นภาระของภาครัฐ จัดเก็บรายได้น�ำส่งรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ คงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่เป็น ภาระทางการเงินต่อรัฐ ร่วมด�ำเนินงานตามนโยบาย และขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชน หน่วยงานต้น สังกัด (กระทรวง ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ สังคม) จัดประชุมคณะท�ำงาน /คณะกรรมการฯ เพื่อหารือการด�ำเนินงานร่วมกันเป็น ประจ�ำทุกเดือน สนองต่อนโยบายด้านดิจิทัลของ ประเทศ และสร้างความร่วมมือ การด�ำเนินงานร่วมกัน การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ค�ำนึงถึงประโยชน์ของ ประชาชน และภาครัฐ หน่วยงานก�ำกับ ดูแล (กสทช.) รายงานคุณภาพการให้บริการ ประเภทโทรศัพท์พื้นฐานแบบอยู่กับที่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกๆ 3 เดือน รายงานมุมมองข้อมูล SOE ผ่าน ระบบ GFMIS เป็นรายปี การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ตามกฎหมายที่ กสทช. ก�ำหนด และไม่เอาเปรียบลูกค้า ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ค�ำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชน และภาครัฐ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ คู่ค้า การพบปะโดยตรง อีเมล การติดต่อ ผ่านเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ตาม ความต้องการของลูกค้าคู่ค้าเป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ สัญญาการจัดเก็บค่าใช้บริการโทรศัพท์ และการจ�ำหน่ายบัตร/รหัสระหว่าง ประเทศของ บมจ. กสท โทรคมนาคม กับบริษัทฯ อื่น การจัดส่งข้อมูลการใช้บริการโทรศัพท์ ระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบ ผลตอบแทนตามข้อตกลง ความมั่นคงทางการเงิน ปฏิบัติและด�ำเนินธุรกิจต่อคู่ค้า ด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ที่ก�ำหนดไว้ 46 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐