สารจากประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม Message from Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee Chairman 4 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐