โดยในปี 2560 บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้มีการพัฒนาบุคลากร โดยใช้วิธีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ การน�ำ เทคโนโลยี และการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม ที่องค์กรคาดหวัง นอกจากนี้พนักงานสามารถน�ำความรู้ ทักษะที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการด�ำเนินงานทั้งชีวิตปัจจุบัน และหลังเกษียณ ตามที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนด โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมสะสม 64,057 ชม. โดยมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม ทั้งหมด5,452คนซึ่งพนักงานแต่ละคนมีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย11.75ชั่วโมงต่อคนต่อปีส�ำหรับหลักสูตรเตรียมความพร้อม วัยเกษียณ จ�ำนวนทั้งสิ้น 3 รุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจหลัง เกษียณอายุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และเป็นคุณค่าหลักในการท�ำให้วัฒนธรรม ความปลอดภัยเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในด้านความปลอดภัย ซึ่งสะท้อนออกมาใน ทุกกระบวนการปฏิบัติงาน และทุกกิจกรรมของบริษัทฯ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรในทุกระดับ โดยมีเป้าหมาย ในการด�ำเนินงาน คือ การเป็นบริษัทฯ ที่ปราศจากอุบัติเหตุต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้ด�ำเนินการก�ำหนด นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ท�ำงาน รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 2. จัดให้มีแผนงาน และคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล รวมถึงสื่อสารให้พนักงานและลูกจ้างทราบ 3. เน้นให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของ ตนเองรวมถึงชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่การปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงานอย่างเคร่งครัด 5. จัดท�ำแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการตอบสนองในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 6. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรายงาน พร้อมทั้งสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ�้ำขึ้นอีก 7. จัดให้มีการประเมินผล ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ�ำ อีกทั้ง บมจ. กสท โทรคมนาคม ยังได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ลดอัตราการประสบอันตรายเนื่องจากการท�ำงาน ส่งเสริม สุขภาพให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 106 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐