ตัวชี้วัด Indicators หน้า Pages การละเว้นข้อมูล Omissions ค�ำอธิบายเพิ่มเติม Direct Answer หมายเหตุ Note การปฏิบัติด้านแรงงานและความเหมาะสมของงาน | LABOR PRACTICES AND DECENT WORK การจ้างงาน | EMPLOYMENT G4-DMA 98-99 G4-LA1 100-101 G4-LA2 102-103 G4-LA3 102-103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY G4-DMA 106-109 G4-LA6 110-111 G4-LA8 108-109 การฝึกอบรมและให้ความรู้ | Training and Education G4-DMA 104-105 G4-LA9 106-107 กลไกการร้องทุกข์ด้านแรงงาน G4-LA14 110-111 สังคม | SOCIETY การต้านทุจริต | ANTI-CORRUPTION G4-DMA 56-61 G4-SO4 60-61 การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม) | COMPLIANCE (SOCIETY) G4-DMA 60-61 G4-SO8 60-61 ความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์ | PRODUCT RESPONSIBILITY สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า | Customer Health and Safety G4-DMA 114-115 G4-PR1 114-117 การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ | Product and Service Labeling G4-DMA 116-119 G4-PR5 118-119 136 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐