จ�ำนวนศูนย์อินเทอร์เน็ต (USO Net) ภาคกลาง 11% ภาคตะวันตก 15% ภาคตะวันออก 8% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34% ภาคเหนือ 16% ภาคใต้ 15% USO NET ในปี2560บมจ.กสทโทรคมนาคมด�ำเนินการเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน(USONET)และได้ด�ำเนินการปรับปรุงและ เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Router จ�ำนวนทั้งสิ้น 161 พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทและผู้ด้อยโอกาสสามารถ เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกับในเขตพื้นที่เมือง และได้เพิ่มทักษะ ความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และกระตุ้นให้เยาวชนในท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้คุณค่า พื้นที่การติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 64 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐