การพัฒนาบุคคลากร บมจ.กสทโทรคมนาคมให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกต�ำแหน่ง/ระดับโดยมีการจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร ประจ�ำปี ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงานเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนอง การด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล ได้แก่ แผนฝึกอบรมตาม Training Roadmap แผนพัฒนาผู้บริหาร แผนฝึกอบรมตามนโยบายกลยุทธ์ และแผนองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรนวัตกรรม ซึ่งแต่ละแผนมาจากการวิเคราะห์หา ความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาจากนโยบายขององค์กรสายงานและกลุ่มธุรกิจตลอดจนการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยการประเมินขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงานในแต่ละต�ำแหน่ง งาน ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน จนถึงพนักงานทุกระดับทุกต�ำแหน่งทั่วทั้งองค์กร ดังนี้ ติดตามและประเมินผล เป็นการด�ำเนินกิจกรรมและ โครงการต่างๆ ตามกระบวนการ จัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมุ่งสู่องค์กรแห่งวัฒนธรรม นโยบายองค์กร ประกอบด้วยหลักสูตรที่ด�ำเนิน การโดย พบ. และโดยหน่วยงาน เจ้าของเรื่องเพื่อตอบสนอง • นโยบาย/กลยุทธ์องค์กร/ สายงาน • แผนฟื้นฟูกิจการ/แผนปฏิบัติ งาน • แผนงานของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ • การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน (Work flow)/การแก้ไขปัญหา จากการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน • ตามกฎหมายก�ำหนด ส�ำรวจความจ�ำเป็นจากสายงาน เพื่อก�ำหนดหลักสูตรที่ตอบสนอง นโยบาย/กลยุทธ์ เป็นการพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ให้มี ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและ พัฒนาภาวะผู้น�ำ ประกอบด้วย • การพัฒนาตามต�ำแหน่ง แบ่งเป็น 5 ระดับ • การส่งผู้บริหารอบรมสถาบัน ภายนอก • การอบรม/สัมนาตาม สภาวการณ์องค์กร เตรียมความพร้อมก่อน ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง หรือเมื่อเข้ารับต�ำแหน่ง แผนพัฒนาบุคลากร บมจ. กสท โทรคมนาคม ปี 2560-2564 การพัฒนาทักษะความสามารถตามต�ำแหน่งงาน เป็นการฝึกอบรมและ พัฒนาบนขีดความสามารถ (Competency) ตามต�ำแหน่ง งานส�ำหรับพนักงานระดับ ผู้จัดการฝ่ายลงมา ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนา • Core Competency โดยสอด รับกับ CAT Culture • Leadership Compentency • Operational Competency • Functional Skills ประเมิน Competency และ จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 1 2 3 4 การพัฒนาทักษะความสามารถสนองตอบนโยบาย/กลยุทธ์ แผนฝึกอบรม Training Roadmap (TRM) แผนพัฒนาผู้บริหาร แผนฝึกอบรมตาม นโยบาย/กลยุทธ์ แผนองค์กรแห่งการเรียน รู้ สู่องค์กรนวัตกรรม TRAINING NEEDS 104 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐