ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด CAT e-business (Multimedia) CAT e-entertainment ระบบสื่อสารข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงที่สามารถเป็นเจ้าของช่องและเผยแพร่ได้ใน รูปแบบตามต้องการ รวมถึงบริการเช่า Streaming System โดยให้เช่าใช้ชุดอุปกรณ์ Encoder เพื่อให้บริการแก่ สถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุหรือองค์กรที่มีStreamingContentsสามารถStreamผ่านระบบe-Entertainment ของ CAT CAT e-Learning เป็นการน�ำเสนอสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รองรับจ�ำนวนผู้เรียน ได้อย่างไม่จ�ำกัด คล่องตัว ฉับไว มีเสถียรภาพ ง่ายในการเรียนรู้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เหมาะส�ำหรับสถาบันการศึกษากลุ่มติวเตอร์หรือหน่วยงานฝึกอบรมต่างๆรวมถึงกลุ่มอาชีพที่ต้องการเสริมทักษะ ในการเรียนรู้เป็นประจ�ำ CAT e-business (Supply Chain) iget POS บริหารและยกระดับกิจการร้านค้าได้ง่ายด้วยปลายนิ้วเป็นระบบแอปพลิเคชันจัดการหน้าร้านที่สะดวก ใช้ง่ายได้ทุกที่โดยสามารถตรวจสอบสถานะทุกสิ่งในร้านได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดเวลาใดอีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงและ มีระบบการรายงานบัญชีประจ�ำวัน ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์และยกระดับในการจัดการร้านค้าได้ อย่างรวดเร็ว CATEDIคือระบบแอปพลิเคชันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมาตรฐาน สากล ebXML ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั่วโลกเช่น การรับ-ส่งเอกสารส�ำหรับพิธีการศุลกากร แบบ ไร้กระดาษ (Paperless Customs) CAT Supply Chain Visibility ระบบการให้บริการแอปพลิเคชั่นแบบ SaaS ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ระบบ บริหารและจัดการค�ำสั่งซื้อ, ระบบการจัดส่งและรับสินค้า และระบบใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทผู้ซื้อและ ผู้จ�ำหน่ายสามารถด�ำเนินงานร่วมกันภายในห่วงโซ่อุปทานของตน โดยมองเห็นกระบวนการสั่งซื้อตลอดห่วงโซ่ อุปทาน CAT e-smart farm บริการตามสอบสินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร และ ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรยังสามารถบริหารจัดการปัญหาได้ทันท่วงที ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทย ให้มีคุณภาพความปลอดภัย สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการ ใน 3 กลุ่ม คือ ผัก ผลไม้ และกล้วยไม้ CAT mobile my ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ด้วยบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz. และบริการ 4G บนคลื่นความถี่ 1800/2100 MHz. ด้วยสัญญาณภาพ และเสียง พื้นที่ให้บริการครอบคลุมที่สุด ทั่วประเทศ ทั้งแบบรายเดือน (Postpaid) และแบบเติมเงิน (Prepaid) 32 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐