ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาคารสำ�นักงานใหญ่ ภายในปี 2558-2560 เดือน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 หน่วยที่ใช้ กิโลวัตต์/ชั่วโมง จ�ำนวนเงิน (บาท) หน่วยที่ใช้ กิโลวัตต์/ชั่วโมง จ�ำนวนเงิน (บาท) หน่วยที่ใช้ กิโลวัตต์/ชั่วโมง จ�ำนวนเงิน (บาท) มกราคม 449,000 1,432,614.80 468,000 1,723,628.40 521,000 1,911,978.10 กุมภาพันธ์ 484,000 1,547,868.40 467,000 1,733,640.50 520,000 1,901,447.60 มีนาคม 574,000 1,830,917.20 594,000 2,214,545.60 710,000 2,633,342.00 เมษายน 517,000 1,639,223.20 508,000 1,857,252.00 580,000 2,116,104.80 พฤษภาคม 529,000 1,663,831.60 533,000 1,945,112.30 587,000 2,125,030.10 มิถุนายน 588,000 1,885,438.80 549,000 2,044,071.50 633,000 2,345,539.70 กรกฎาคม 564,000 1,813,668.00 483,000 1,761,490.70 597,000 2,176,608.30 สิงหาคม 553,000 1,759,660.00 585,000 2,165,596.90 776,000 2,879,578.20 กันยายน 552,000 1,777,030.80 528,000 1,958,828.20 932,000 3,400,394.20 ตุลาคม 518,000 1,647,413.60 595,000 2,158,707.20 711,000 2,593,306.10 พฤศจิกายน 525,956 1,938,406.84 620,000 2,278,172.00 595,000 2,187,151.30 ธันวาคม 494,000 1,833,080.60 537,000 1,963,531.30 594,000 2,129,214.80 รวม 6,347,956 20,769,153.84 6,467,000 23,804,576.60 7,756,000 28,399,695.20 แม้ว่าผลจากการด�ำเนินงานตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่เกิดขึ้นอาจไม่สามารถ ท�ำให้องค์กรประหยัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบเท่าปีที่ผ่านมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม บมจ. กสทโทรคมนาคมจะยังคงมุ่งมั่นที่จะ อนุรักษ์การใช้พลังงานและปรับกรุงแนวทางการบริหารจัดการเรื่องพลังงานต่อไป เพื่อสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 96 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐