การน�ำเสนอประเด็นที่มีนัยส�ำคัญในรายงานฉบับนี้ การสอบถามข้อมูล หากมีข้อสงสัยหรือค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม สามารถ สอบถามผ่านทางแบบส�ำรวจความคิดเห็นท้ายเล่ม หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-104-3845-6 ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทาง GRI ขอบเขตของผลกระทบ ภายในบริษัทฯ ภายนอกบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ผลเชิงเศรษฐกิจ • ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ • บทบาทในตลาด • • บริษัทร่วม/คู่ค้า วัสดุ • พลังงาน • ผลิตภัณฑ์และบริการ • การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม • การจ้างงาน • • คู่ค้า แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์ • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย • การฝึกอบรมและให้ความรู้ • ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม • กลไกการร้องทุกข์ด้านแรงงาน • การลงทุน (สิทธิมนุษยชน) • การไม่เลือกปฏิบัติ • เสรีภาพในการสมาคมและร่วมเจรจาต่อรอง • สิทธิเด็ก • ชุมชนท้องถิ่น • การต้านทุจริต • • คู่ค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม) • • คู่ค้า สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า • การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ • การสื่อสารการตลาด • ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า • การปฏิบัติตามกฎหมาย (ความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์) • 52 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐