สวัสดิการและค่าตอบแทน บมจ. กสท โทรคมนาคม ด�ำเนินการจัดสรร เรื่องสวัสดิการของพนักงานตามระเบียบของบริษัทฯ ฉบับที่ 29 ว่าด้วย สวัสดิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ส่วนลูกจ้างจะถูกจัดสรร เรื่องสวัสดิการตามประกาศคณะกรรมการ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างส�ำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ โดยในการจัดสรรค่าตอบแทน ของพนักงานนั้น ได้ถูกจัดสรรไว้อย่างเหมาะสมกับต�ำแหน่ง ความรู้ และความสามารถ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน อันประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการสงเคราะห์ อาทิ ค่าช่วยเหลือพนักงานเกี่ยวกับการลาคลอดบุตร ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าชุด ท�ำงาน ค่าช่วยเหลืออุปสมบท ค่าช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย ค่าฌาปนกิจ ค่ารักษาพยาบาล การให้บริการ รับ-ส่ง พนักงานในเขต กทม. การกู้เงิน ค่าเช่าบ้านกรณีเดินทางไปประจ�ำส�ำนักงานต่างท้องที่ โบนัส การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การลาพักผ่อน การลาคลอดบุตร กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2560 มีพนักงานสิทธิการลาคลอดบุตรนั้น มีพนักงานหญิงใช้สิทธิในการลาคลอด จ�ำนวน 36 คน และกลับมา ท�ำงานหลังจากลาคลอด จ�ำนวน 35 คน ลาออก 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 97.22 ลูกจ้างลาคลอด จ�ำนวน 6 คน กลับมาปฏิบัติ งาน 6 คน ส�ำหรับสิทธิการลาไปช่วยภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร พบว่า มีพนักงานชายใช้สิทธิ จ�ำนวน 40 คน และกลับมาท�ำงานหลังจากใช้สิทธิ จ�ำนวน 40 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนของเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพแก่พนักงาน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งครอบคลุมจ�ำนวนเงินจ่ายสมทบกองทุนบ�ำเหน็จเงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน โครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนดและเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการท�ำงาน เป็นเงิน จ�ำนวน 1,041,718,905.75 ล้านบาท สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม มีแนวปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างทุกคนอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม กัน ในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเจรจาต่อรองในกิจกรรมการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีส่วนช่วยในการผลักดัน พัฒนาแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานผ่านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โดยสหภาพแรงงานฯ ถูกจัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยในปี 2560 มีพนักงานเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จ�ำนวน ทั้งหมด 3,603 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.93 ของจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด บริษัทฯ ยังได้ค�ำนึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนในด้านอื่นๆ อาทิ สิทธิเด็ก โดยบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมส�ำหรับผู้ดูแลงานด้าน CSR และผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ในรูปแบบ Training and Workshop เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก รวมทั้งการค้นหาโอกาสในการสนับสนุน สิทธิเด็กตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทสามารถน�ำสิทธิเด็กไปผสมผสานเข้ากับนโยบาย ทางธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 102 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐