ข้อมูลทั่วไปขององค์กร ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว • 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน) ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกลักษณะ ทุกประเภท ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น บริการสื่อสารข้อมูล บริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศบริการอินเทอร์เน็ตบริการด้านแอปพลิเคชัน(e-Business) บริการสื่อสารไร้สาย บริการ IT Security บริการวิทยุคมนาคม ตลอดจนบริการเช่า พื้นที่อาคาร CAT Tower บริการห้องจัดเลี้ยง CAT Convention Hall “ บมจ. กสท โทรคมนาคม” เป็นบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ.2542ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม (MDES : Ministry of Digital Economy and Society)  โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน 18 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐