ข้อมูลองค์กร General Standard Disclosures หน้า Pages การละเว้นข้อมูล Omissions ค�ำอธิบายเพิ่มเติม Direct Answer หมายเหตุ Note G4-26 46-49 G4-27 46-49 ข้อมูลทั่วไปของรายงาน | REPORT PROFILE G4-28 44-45 G4-29 44-45 G4-30 44-45 G4-31 52-53 G4-32 134-140 G4-33 ไม่มีการรับประกันจากหน่วยงานภายนอก / No assurance ธรรมาภิบาล | GOVERNANCE G4-34 54-55 จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรม | ETHICS AND INTEGRITY G4-56 56-57 การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ | Specific Standard Disclosures ตัวชี้วัด Indicators หน้า Pages การละเว้นข้อมูล Omissions ค�ำอธิบายเพิ่มเติม Direct Answer หมายเหตุ Note เศรษฐกิจ | ECONOMIC ผลเชิงเศรษฐกิจ | ECONOMIC PERFORMANCE G4-DMA 86-89 G4-EC1 90-91 G4-EC3 102-103 ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ | INDIRECT ECONOMIC IMPACTS G4-DMA 64-83 G4-EC7 64-83 สิ่งแวดล้อม | ENVIRONMENTAL พลังงาน | ENERGY G4-DMA 94-95 G4-EN3 94-97 135 Sustainable Development Report 2017 CAT Telecom Public Company Limited