กิจกรรม CAT Learning Center เขตใต้ ด�ำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมถ่ายทอดทักษะ องค์ความรู้ด้านการใช้ไอที ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ�ำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล มุ่งเน้นกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้แก่ นักเรียน รวมทั้งประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะ หรือหุ่นยนต์สุนัขเฝ้าบ้าน เพื่อน�ำไปต่อยอดการเรียนและใช้งานได้จริง ซึ่งเชื่อมโยงกับ ไทยแลนด์ 4.0 ในการน�ำความสามารถของหุ่นยนต์ไปก่อให้เกิดประโยชน์ในยุคดิจิทัล 2. โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์จังหวัดสงขลามุ่งเน้นกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรม หุ่นยนต์ให้แก่นักเรียน รวมทั้งประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะ หรือหุ่นยนต์สุนัขเฝ้าบ้าน เพื่อน�ำไปต่อยอดการเรียนและ ใช้งานได้จริงซึ่งเชื่อมโยงกับไทยแลนด์4.0ในการน�ำความสามารถของหุ่นยนต์ไปก่อให้เกิดประโยชน์ในยุคดิจิทัล 72 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐