สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ด�ำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยให้ความร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2558 - 2568 เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน และค�ำนึงถึงเรื่องของ ความปลอดภัย การปรับทัศนียภาพเพื่อความสวยงามของชุมชนเมือง และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ กรณีการ พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเริ่มด�ำเนิน การในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือโครงการระยะที่ 1 จ�ำนวน 39 เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 127.3 กิโลเมตร และในโครงการระยะที่ 2 ระยะทางรวม ประมาณ 134.3 กิโลเมตร ดังนี้ ล�ำดับที่ เส้นทาง ระยะทาง แนวท่อร้อยสายของ กสท. 1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ (เชิงสะพานพระราม 7-แยกท่าพระ) 11.4 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 2 ถ.ประชาราษฎ์สาย 2-ถ.เตชะวานิช 1.4 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน ฝั่ง ปณ.บางโพ 3 รอบพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน (ถ.ราชวิถี ถ.สวรรคโลก ถ.ศรีอยุธยา ถ.พระราม ถ.ลูกหลวง ถ.ราชด�ำเนินนอก) 7.1 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินบน ถ.พระราม 5 4 ถ.อรุณอัมรินทร์ (เชิงสะพานพระราม 8-ถ.ประชาธิปก) 5.7 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 5 ถ.สุขุมวิท (ฝั่ง จ.สมุทรปราการ ช่วง ซ.แบริ่ง-สถานีย่อยบางปิ้ง) 12.5 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งคี่ (ซอยลาซาล) 6 ถ.พหลโยธิน (แยกรัชโยธิน-ถ.งามวงศ์วาน) 1.7 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้ง 2 ฝั่ง 7 ถ. พหลโยธิน (แยกลาดพร้าว-แยกรัชโยธิน) 1.8 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้ง 2 ฝั่ง 8 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 (ถ.ประชาราษฎ์สาย 2-ถ.ทหาร) 1.1 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งคู่ 9 ถ.สามเสน (ถ.ทหาร-ถ.นครไชยศรี) 1.8 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งคู่ 10 ถ.ทหาร (ถ.สามเสน-ถ.ประดิพัทธ์) 2.0 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 11 ถ.แจ้งวัฒนะ (ฝั่งกรุงเทพฯ คลองประปา-คลองบางเขน) 4.1 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งคี่ 12 ถ.แจ้งวัฒนะ (ฝั่ง จ.นนทบุรี แยกปากเกร็ด-คลองประปา) 5.7 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งคี่ 13 ถ.ติวานนท์ (ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี-แยกปากเกร็ด) 7.8 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งคู่ 14 ถ.รามค�ำแหง (ถ.เพชรบุรี-ถ.ศรีนครินทร์) 5.9 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่งคี่ 15 ถ.เพชรบุรี (ซ.สุขุมวิท 63(เอกมัย)-ถ.รามค�ำแหง) 1.2 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้ง 2 ฝั่ง 16 ถ.เพชรบุรี (ถ.พญาไท-ถ.ราชปรารภ) 1.1 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้ง 2 ฝั่ง 17 ถ.ราชปรารภ (ถ.ศรีอยุธยา-สามเหลี่ยมดินแดง) 0.8 มีแนวท่อร้อยสายใต้ดินฝั่ง ซ.รางน�้ำ 18 ถ.วิถาวดี-รังสิต (สามเหลี่ยมดินแดง-สถานีต้นทางวิถาวดี) 0.5 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 19 ถ.ดินแดง (สามเหลี่ยมดินแดง-แยกดินแดง) 0.6 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 20 ถ.ลาดพร้าว (แยกลาดพร้าว-ถ.รัชดาภิเษก) 2.0 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 21 ถ.ลาดพร้าว (ถ.รัชดาภิเษก-ถ.ศรีนครินทร์) 8.6 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 22 ถ.ศรีนครินทร์ (ถ.ลาดพร้าว-ถ.รามค�ำแหง) 0.6 ไม่มีแนวท่อร้อยสายใต้ดิน 114 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐