มีจ�ำนวนผู้ประสบอันตราย จ�ำนวน 6 ราย โดยแบ่งออกเป็น พนักงานจ�ำนวน 5 ราย และลูกจ้างจ�ำนวน 1 ราย อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ด�ำเนินการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและด�ำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยและจะด�ำเนินการทบทวน นโยบายและปรับปรุงแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างเป็นประจ�ำ เพื่อเป็นการป้องกัน อุบัติเหตุในสถานประกอบการมีค่าเป็นศูนย์ ส�ำหรับหัวข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ปรากฏในข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับสมาพันธ์แรงงาน ไม่ปรากฏ ข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับสมาพันธ์แรงงาน เนื่องจากบริษัทฯ ถือปฏิบัติสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างส�ำหรับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ อย่างครบถ้วน กลไกการร้องทุกข์ด้านแรงงาน บมจ.กสทโทรคมนาคมถือว่าพนักงานและลูกจ้างทุกคนเป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้าง คุณค่าและมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน จึงให้ความส�ำคัญต่อการดูแลเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานและลูกจ้างทุกระดับอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้หากพนักงานและลูกจ้างไม่ได้ รับความเป็นธรรมจากการด�ำเนินงาน สามารถร้องทุกข์ผ่านฝ่ายสวัสดิการและบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตามระเบียบบริษัทฯฉบับ ที่39ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของพนักงาน พ.ศ.2559หรือร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯที่ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 หรือร้องทุกข์ผ่านสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยมีกระบวนการร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กสท. และส่วนรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยในปี 2560 มีจ�ำนวนข้อร้องเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น 514 เรื่อง และบมจ. กสทโทรคมนาคม ได้ด�ำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นจ�ำนวน 496 เรื่อง และอยู่ระหว่างเร่งด�ำเนินการแก้ไขจ�ำนวนทั้งสิ้น 18 เรื่อง 110 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐