กิจกรรมอื่นๆ การด�ำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล บมจ.กสทโทรคมนาคมได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมต�ำบลบางพลวงอ�ำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศ ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มี ความเหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย รวมถึงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา และ เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนโดยได้สนับสนุนอาคารเรียนและศูนย์การเรียนรู้IT การติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวมถึงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างสนามฟุตซอลใหม่และปรับปรุงทาสีอาคารเรียนไม้ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ได้รับการคัด เลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 การด�ำเนินโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน บมจ. กสท โทรคมนาคม ด�ำเนินโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างครอบคลุมและบริการเพื่อสังคม (USO) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ใช้โครงข่าย ระบบ CAT 3G, GSM, ดาวเทียม iPSTAR โทรศัพท์ประจ�ำที่ รวมถึงการจัดให้มีศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ�ำชุมชน ใช้โครงข่ายCATONNetผ่านสายFiberOptic,ระบบWIFI,ระบบดาวเทียม iPSTARผลจากการด�ำเนินโครงการในระยะเวลาหนึ่ง พบว่าชุมชนและสถานศึกษามีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดีขึ้นเช่นโรงเรียน บ้านเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 อ.แม่สาย จ.เชียงราย นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต และน�ำมาต่อยอดในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 82 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐