รางวัลแห่งความส�ำเร็จ บริการ IRIS Cloud ตอกย�้ำความส�ำเร็จด้วยรางวัลมาตรฐานสากล บริการ IRIS Cloud คือบริการให้เช่า Virtual Server ที่ลูกค้าสามารถเลือกขนาดของทรัพยากรต่างๆ อาทิ CPU RAM Storage รวมทั้งสามารถเลือกระบบปฏิบัติการได้ตามความต้องการใช้งาน โดยใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต และความมั่นใจในมาตรฐานระบบความปลอดภัยของการให้บริการ Cloud ด้วยรางวัลมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000 ด้านการให้บริการด้านไอที จาก BSI รางวัล ISO 27001:2013 และรางวัลสุดยอดผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing แห่งปี ของประเทศไทย “2017 Frost & Sullivan Thailand Infrastructure as a Service Provider of the Year Award” จาก Frost & Sullivan องค์กรให้ค�ำปรึกษาและวิจัยระดับโลกยืนยันในมาตรฐานการด�ำเนินงานและคุณภาพ การให้บริการที่ CAT มุ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย�้ำความเป็น IRIS CLOUD No.1 Trustable Cloud Provider ของ ประเทศไทยอย่างแท้จริง บริการ CAT data center สู่การเป็น No.1 Trustable Data Center Provider ของประเทศไทย CAT data center คือ บริการศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบครบวงจร ตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับ Internet Gateway ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมด้วย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ระดับPremiumเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบได้แก่บริการWebHosting ในการรับฝากเว็บเพจ บริการ Server Co-Location ในการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า บริการระบบรักษาความปลอดภัยของ เครือข่าย (Firewall) บริการศูนย์ส�ำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) บริการด้าน Facility Management บริการ Application Service Provider (ASP) รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ระบบไฟฟ้า 2 แหล่งจ่าย และการดูแล รักษาที่จะช่วยลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า 30%-50% จึงท�ำให้ CAT data center เป็น Data Center แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้มาตรฐานTSILevel3(TrustedSiteInfrastructureCertificate)มาตรฐานระดับHighSecurityRequirementรับรอง โดยสถาบัน TUVIT ประเทศเยอรมนี และ ISO 27001:2015 เพื่อก้าวสู่การเป็น No.1 Trustable Data Center Provider แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน CAT มีศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศไทย รวม 8 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ 1.CAT data center บางรัก 2.CAT data center นนทบุรี 1 3.CAT data center นนทบุรี 2 4.CAT data center ศรีราชา 5.CAT data center ภูเก็ต 6.CAT data center ขอนแก่น 7.CAT data center สุราษฎร์ธานี และ 8.CAT data center เชียงใหม่ พร้อมรองรับ ความต้องการใช้บริการ Data Center ครบวงจรและมีเสถียรภาพสูงสุด บริการ MSS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทย บริการManagedSecurityService(MSS)เป็นบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการSecurity Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกัน การบุกรุกระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง CAT cyfence ก้าวขึ้นสู่ ความเป็นผู้น�ำในการให้บริการ Managed Security Service โดยการยกระดับคุณภาพในการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทย 126 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐