ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย ข้อมูลลูกค้า สื่อสาร โฆษณาสินค้า และบริการขององค์กร ดังนี้ อย่างไรก็ตาม บมจ. กสท โทรคมนาคม จะด�ำเนินการด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรการ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ กสทช. ต่อไป เพื่อ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต แม้ว่าบริษัทฯ จะมีข้อร้องเรียนในการให้บริการต่างๆ แต่ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ถูกระงับการให้บริการเนื่องจากการด�ำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือเป็นที่สงสัยของสาธารณชน ปัญหาส�ำคัญ/เรื่องร้องเรียน สาเหตุ การแก้ไข 1. การใช้งาน 4G ความเร็วต�่ำ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา • ผู้ร้องเรียนสมัครใช้แพ็คเกจ my 4G Max Speed ความเร็วสูงสุด 100 Mbps ปัจจุบัน ความเร็วไม่เกิน 20 Mbps และไม่เสถียร เมื่อ เปรียบเทียบกับ 4G เครือข่ายอื่นได้ถึง 80 Mbps • ฝ่ายปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานไม่พบปัญหา สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ การใช้งานขึ้นอยู่กับจ�ำนวน ผู้ใช้งาน สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ลูกค้า • ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย พิจารณาความ เหมาะสมคุณภาพ/ราคาในตลาด 4G 2. สมัครใช้บริการ อินเทอร์เน็ตแพ็คเกจเสริม ไม่ได้ ท�ำให้ถูกคิดค่าบริการ สูงในแพ็คเกจหลัก • ระบบ OM RTC ขัดข้อง • ฝ่ายขายและตลาดสื่อสารไร้สาย ตรวจสอบและ เยียวยาผู้ร้องเรียนตามความเหมาะสม 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก คลื่นความถี่สูงที่เผยแพร่จาก เสาสัญญาณ • ประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงไม่ทราบข้อมูล และขาดความเข้าใจเรื่องการแผ่คลื่น • เสาสัญญาณตั้งอยู่ใกล้พื้นที่พักอาศัยมาก และ บดบังทัศนวิสัย • ฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สาย ตรวจสอบด�ำเนินการ ตามแนวทางการท�ำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยว กับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามประกาศ กสทช. 4. อินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้หลายวัน การตรวจซ่อมล่าช้า • การย้ายสายลงใต้ดิน โครงการพญาไท ตามแนว ถนนสุขุมวิท ท�ำให้ลูกค้าในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลายวงจร • ขาดการติดต่อประสานงานท�ำความเข้าใจกับผู้ใช้ บริการ รวมถึงการแจ้งก�ำหนดการ วันและเวลา ในการลงพื้นที่ตรวจซ่อมแก้ไขที่แน่ชัด • ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ แก้ไขปัญหา โดยการ ปรับเปลี่ยนเส้นทางพาดสายสื่อสารใหม่ หรือติดตั้ง Router WiFi ชั่วคราว เพื่อบรรเทาปัญหาในเบื้อง ต้น และปรับลดค่าใช้บริการบางส่วน • ส�ำนักงานบริการลูกค้า/หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบ ปัญหาและเร่งด�ำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ โดยเร็ว ปฏิบัติตามค่าพารามิเตอร์เป็นส�ำคัญ 5. การติดตั้งอินเทอร์เน็ต ล่าช้า ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ บริษัท แคทบัซซ์ ทีวี จ�ำกัด ไม่สามารถแจ้งก�ำหนด วันที่แน่นอน • การให้บริการของ CAT Buzz TV ตอบสนอง ความต้องการใช้บริการของลูกค้าไม่เพียงพอ • มีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ CAT Buzz TV • ฝ่ายลูกค้ารายย่อยกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งด�ำเนินการประสานกับ CAT Buzz TV เพื่อติดต่อ แจ้งวันเข้าซ่อมให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือปฏิบัติตาม ข้อบังคับภายใน 7 วันท�ำการหรือตามเวลาที่ตกลง กับลูกค้า 6. สายสื่อสารอยู่ในระดับต�่ำ กีดขวาง ไม่เป็นระเบียบ อาจก่อให้เกิดอันตราย • การจัดเก็บสายไม่เรียบร้อย • สายสื่อสารมีสภาพเก่า ช�ำรุด • ส�ำนักงานบริการลูกค้า/หน่วยงานพื้นที่ตรวจสอบ สายสื่อสาร และปรับปรุงแก้ไข 124 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐