คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee สำนักงานตรวจสอบภายใน Internal Audit Bureau ที่ปรึกษาอาวุโส/ที่ปรึกษา Senior Advisor สายงานกลยุทธองคกร Corporate Strategy สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology สายอำนวยการและกฎหมาย Legal and General Affairs ฝายคณะกรรมการบริษัท Board of Directors Department ฝายกรรมการผูจัดการใหญ Office of President Department กลุมอำนวยการ General Affairs Group ฝายพัสดุ Procurement and Supply Department ฝายโยธาและขนสง Construction and Transport Department ฝายบริหารสินทรัพย Asset Management Department กลุมกฎหมาย Legal Group ฝายกฎหมาย Legal Department ฝายคดี Litigation Department กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Group ฝายกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Department ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารองคกร Corporate Information Technology Department ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ Business Support Information Technology Department กลุมกลยุทธองคกร Corporate Strategy Group ฝายวางแผนกลยุทธองคกร Corporate Strategic Planning Department ฝายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Risk Management and Internal Control Department ฝายพัฒนาและประเมินผลองคกร Organizational Development and Assessment Department ฝายรัฐกิจสัมพันธ Government Relations DepartmentDepartment ธุรการรวม Administrative Division of Corporate Strategy สายงานการเงิน Finance กลุมบัญชีและการเงิน Accounting and Finance Group ฝายวางแผนการเงินและงบประมาณ Planning and Budgeting Department ฝายบริหารการเงิน Treasury Department ฝายบัญชีการเงิน Financial Accounting Department ฝายบัญชีบริหาร Managerial Accounting Department ฝายบัญชีลูกหนี้เจาหนี้ Receivable and Payable Account Department ธุรการรวม Administrative Division of Finance ธุรการรวม Administrative Division of Information Technology สายงานสื่อสารไรสาย Wireless กลุมปฏิบัติการสื่อสารไรสาย Wireless Operations Group กลุมขายและผลิตภัณฑไรสาย Wireless Sales and Products Group ฝายวิศวกรรมสื่อสารไรสาย Wireless Engineering Department ฝายบริหารสัญญาโครงขายไรสาย Wireless Network Contract Management Department ฝายปฏิบัติการและบำรุงรักษา สื่อสารไรสาย Wireless Operations and Maintenance Department ฝายขายและตลาดสื่อสารไรสาย Wireless Sales and Marketing Department ฝายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไรสาย Wireless Business Development Department ฝายขายสงบริการสื่อสารไรสาย Wireless Services Delivery Department ฝายพัฒนาธุรกิจโครงขายไรสาย Wireless Network Development Department ธุรการรวม Administrative Division of Wireless สายงานทรัพยากรบุคคล Human Resources กลุมทรัพยากรบุคคล Human Resources Group ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล Human Resources Department ฝายสวัสดิการ และบริหารแรงงานสัมพันธ Welfare and Labor Relations Management Department ฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resources Development Department ธุรการรวม Administrative Division of Human Resource โครงสร้างองค์กร Organization Chart 16 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐