ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร ปี 2560 บุคลากร หน่วย ชาย หญิง จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้าง พนักงานและลูกจ้างทั้งหมด คน 5,725 3,475 2,250 จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างแบ่งตามระดับ ผู้บริหารระดับสูง คน 122 50 ผู้บริหารทั่วไป 310 164 พนักงาน 2,887 1,910 ลูกจ้าง 156 126 จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างแบ่งตามอายุ น้อยกว่า 30 ปี คน 183 130 ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 3,292 2,120 จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่ พนักงานและลูกจ้างเข้าใหม่ทั้งหมด คน 74 42 32 น้อยกว่า 30 ปี 32 20 ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 10 12 อัตราการจ้างพนักงานใหม่ ร้อยละของ พนักงานทั้งหมด 129 0.73 0.56 จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างพ้นสภาพ พนักงานและลูกจ้างพ้นสภาพทั้งหมด คน 364 244 120 น้อยกว่า 30 ปี 14 13 ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 230 107 อัตราการออกจากบริษัทฯ ร้อยละของ พนักงานทั้งหมด 6.20 4.12 2.08 100 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐