การบริหารจัดการวัสดุ ในการด�ำเนินงานของ บมจ.กสทโทรคมนาคมใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานและตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานประจ�ำปีนอกจากนี้นโยบายการประหยัดพลังงานเพื่อให้ สามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรณรงค์การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แนวการบริหารจัดการการใช้พลังงาน ปัจจุบัน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ด�ำเนินการออกแบบอาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่บนพื้นที่ 26 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ตั้งอาคาร 40% พื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งอีก 60% ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 3 หลัง คือ 1.อาคารสโมสร 2.อาคาร ส�ำนักงานใหญ่ และ 3.อาคารจอดรถและศูนย์กีฬา ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Smart Life and Sustainable ด้วยระบบสื่อสารอันทันสมัยครบครัน ตอบสนองไลฟ์สไตล์การท�ำงานในปัจจุบัน และผสานความทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดรวมถึง ระบบ Central Air Conditioning กระจายความเย็นอย่างสม�่ำเสมอผู้ใช้งานรู้สึกเย็นสบายในอุณหภูมิที่เหมาะ สมและประหยัดพลังงาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ควบคุมการเปิด-ปิดแสงสว่างเป็นโซนด้วยระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ผ่านห้องควบคุม กลางให้ระดับแสงสว่างที่เหมาะสม ห้องน�้ำและสุขภัณฑ์ ติดตั้งระบบประหยัดน�้ำ มีการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยน�้ำที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดให้มี คุณภาพมาตรฐานจะน�ำไปใช้รดต้นไม้ ใช้ในโถสุขภัณฑ์ และน�้ำหล่อเย็นของระบบปรับอากาศ ด้วยเหตุนี้อาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม จึงได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยอาคารเอนกประสงค์และอาคารส�ำนักงาน ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ พลังงานระดับดีมาก ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบปี 2558-2560 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 2558 2559 ขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟารายเดือน ป 2558-2560 2560 0 94 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๕๖๐